Konkursy

Kontakt

galerie

BIP

man gears in head thi a mcZespół Szkół nr 2 w Stobiernej oraz GOK w Trzebownisku zaprasza uczniów szkół podstawowych
do udziału
w Gminnym Konkursie Plastycznym pt. "Ozdoba choinkowa"

 

REGULAMIN

 1. Konkurs ma na celu propagowanie aktywności plastycznej wśród uczniów, zachęcanie ich do twórczego myślenia, dostrzeganie piękna Świąt Bożego Narodzenia oraz rozwijanie szacunku do tradycji.
 2. Technika wykonania prac dowolna - wg własnego pomysłu. Forma – kompozycja  przestrzenna.
 3. Jury konkursowe dokona oceny prac biorąc pod uwagę:
  • estetykę,
  • wybór środków wyrazu plastycznego dla oddania charakteru kompozycji,
  • ogólny wyraz artystyczny.
 4. Wyboru najlepszych prac, które wezmą udział w konkursie dokonują nauczyciele w swoich placówkach. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace z każdej klasy.
 5. Prace wraz z dokładnym opisem (imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna) prosimy składać w sekretariacie Zespołu Szkół nr 2 w Stobiernej do dnia 14.12.2015r.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 17.12.2015r.
 7. Komisja przyzna laureatom nagrody i wyróżnienia oraz dyplomy uczestnictwa w dwóch kategoriach wiekowych:  I - III oraz  IV- VI.  
 8. Wyniki konkursu, za pisemną zgodą jej uczestników (zał. nr 2), zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 i oficjalnym profilu szkoły w serwisie społecznościowym facebook.
 9. Ekspozycja nagrodzonych prac zostanie zorganizowana w Szkole Podstawowej nr 2 w Stobiernej,  od 18.12.2015r. do 29.01.2016r.
 10. Ewentualne pytania prosimy kierować do p. Renaty Zielińskiej. Kontakt telefoniczny - Zespół Szkół nr 2 w Stobiernej  (17) 7714 – 047.
 11. Do nadesłanych prac, prosimy dołączyć zbiorczą listę uczestników (zał. nr 1) wraz z podpisaną zgodą na publikacje danych osobowych dziecka (zał. nr 2)

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 Zbiorcza lista uczestników  (zał. nr 1)

 NAZWA PLACÓWK

 IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

 KLASA

IMIĘ

I NAZWISKO OPIEKUNA

 

 

 

 

 

Zgoda na publikację danych osobowych (zał. nr 2)

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację danych osobowych mojego dziecka

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

 w ramach Gminnego Konkursu Plastycznego „Ozdoba choinkowa”.

Powyższe informacje: imię, nazwisko, wraz z informacją o uczęszczaniu do danej szkoły podstawowej, zostaną umieszczone  na stronie internetowej i profilach społecznościowych należących do Szkoły Podstawowej nr 2 w Stobiernej.

 

……………………………………………….
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna)


 

Copyright ZS nr 2 w Stobiernej